Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Zásady ochrany osobných údajov

Postup pri spracovaní osobných údajov

 

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

 

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie () 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

 

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

 

 „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

 

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

 

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Obchodné meno:        AUTOŠKOLA SMILE s.r.o.
Sídlo:                           Tomášikova 36, 080 01 Prešov
IČO:                             52 802 264
DIČ:                             2121141649

 

Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada konateľ Mgr. Milan Jusko, kontaktné údaje:
e-mail:                              autoskolasmile@gmail.com
mobil:                               0905 448 429
korešpondenčná adresa:  adresa sídla spoločnosti

 

Tieto informácie sú účinné od 1.2.2022, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ich aktualizovať.

 

DEFINÍCIE POJMOV

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016.
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

 

NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

 

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia.

 

 

ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov nebude od dotknutej osoby požadovať žiadne osobné údaje, ktoré (po dôslednom zvážení a posúdení právneho základu) nie sú absolútne nevyhnutné. Preto v prípade, ak sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:

 

 

VAŠE OSOBNE ÚDAJE ZÍSKAVAME

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

 

 

JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom na nasledovné účely:

 

Názov spracovateľskej operácie Účel spracúvania osobných údajov

Kategória osobných údajov

Právny titul spracúvania

Doba uloženia údajov Ďalší príjemcovia
Prihláška do vodičského kurzu

absolvovanie kurzu na vodičské oprávnenie a žiadateľ musí spĺňať vekové obmedzenie, do kurzu sa môže prihlásiť uchádzač najskôr 2 mesiace pred dovŕšením vekového obmedzenia

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

plnenie predzmluvných vzťahov 10 rokov po ukončení kurzu

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov. JISCD,

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia absolvovanie kurzu na vodičské oprávnenie a žiadateľ musí spĺňať vekové obmedzenie, do kurzu sa môže prihlásiť uchádzač najskôr 2 mesiace pred dovŕšením vekového obmedzenia bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu, zákonný zástupca plnenie predzmluvných vzťahov až do ukončenia kurzu max 2 roky

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov. JISCD,

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky

účelom spracovania osobných údajov je či žiadateľ je spôsobilý na vedenie motorového vozidla

bežné osobné údaje, spôsobilý bez obmedzenia, nespôsobilý, spôsobilý s podmienkou

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

až do ukončenia kurzu max 2 roky orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Doškoľovacie kurzy kurzy, ktoré sú nariadené držiteľovi vodičského oprávnenia dopravným inšpektorátom v tom prípade, že za posledných 12 mesiacov ako vodič motorového vozidla závažným spôsobom trikrát porušil pravidlá cestnej premávky bežné osobné údaje,

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

až do ukončenia kurzu max 2 roky

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Kurz prvej pomoci v zmysle platnej legislatívy je nevyhnutnou podmienkou na získanie vodičského oprávnenia absolvovanie kurzu prvej pomoci, ktorý je zakončený záverečnou skúškou

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

zákonná povinnosť prevádzkovateľa 10 rokov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Individuálny kurz

individuálny kurz je primárne určení pre ľudí, ktorí sú časovo vyťažení a nemôžu si dovoliť účasť na výučbe v štandardnom tempe so skupinou

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

až do ukončenia kurzu max 2 roky

údaje nie sú ďalej poskytované

Odôvodnenie neúčasti žiadateľa na skúške

posúdenie či predmet žiadateľa neúčasti na skúške je odôvodnený  bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zákonná povinnosť prevádzkovateľa 1 mesiac orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Kondičné jazdy

praktický výcvik v riadení motorového vozidla pre tých, ktorí už sú držiteľmi vodičského oprávnenia. -dlhšiu dobu nešoférovali vôbec, nešoférujú pravidelne a chcú si zachovať vodičské zručnosti, sa chcú zdokonaliť v šoférovaní

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy až do ukončenia kurzu max 2 roky orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov. 

Vybavovanie otázok zákazníkov

poskytovanie informácií klientom titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón plnenie predzmluvných vzťahov

až do ukončenia kurzu max 2 roky

údaje nie sú ďalej poskytované

Poskytovanie podpory cez Sociálne siete na žiadosť zákazníka Facebook, Istagram

poskytovanie informácií klientom titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón plnenie predzmluvných vzťahov až do ukončenia kurzu max 2 roky údaje nie sú ďalej poskytované

Správa registratúry

je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania bežné osobné údaje zákonná povinnosť prevádzkovateľa 10 rokov po ukončení evidencie ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt

Evidencia práv dotknutých osôb

vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Vybavovanie sťažnosti dotknutých osôb  

učelom  spracúvania je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Evidencia obchodných partnerov

informácie o obchodných partneroch spoločnosti meno, priezvisko, e-mail, telefón oprávnený záujem prevádzkovateľa osoby

uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely obchodnej transakcie

zmluvné strany, partneri pri realizácii projektových činností, orgány štátnej správy, verejnej moci

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

zákonom stanovená evidencia meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón zákonná povinnosť prevádzkovateľa 10 rokov

daňový úrad, obecné a mestské úrady, Slovenská pošta, iný oprávnený subjekt

Rezervačný systém  jázd

rezervácia praktického výcviku titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón zmluvný vzťah – plnenie zmluvy až do ukončenia kurzu max 2 roky správca rezervačného systému, inštruktori

Zverejnenie fotografií

fotografie  sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky, pri podujatiach, ktoré usporiadava prevádzkovateľ

snímanie podobizne osoby, ktorá sa zúčastnila podujatí

oprávnený záujem prevádzkovateľa osoby vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu 10 rokov

webová stránka prevádzkovateľa

Digitálna autoškola- GPS COOL

identifikačné zariadenia vo vozidle, v učebni a na trenažéri zabezpečujú zber dát a komunikáciu s jednotným informačným systémom v cestnej doprave – JISCD bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zákonná povinnosť prevádzkovateľa

vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu 10 rokov

JISCD, Comein.sk, s. r. o.,

 

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

 

 

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností budeme Vaše osobné údaje poskytovať tretím stranám v nasledovných prípadoch:

 

 

SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

 

O návštevníkoch a používateľoch našej internetovej stránky sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.

 

Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

 

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našej internetovej stránky. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.

 

Tento postup vyplýva z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.

 

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky. Pri podujatiach, ktoré usporiadava prevádzkovateľ, dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii prevádzkovateľa zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

MLČANLIVOSŤ

 

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

 

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

 

Ochranu súkromia vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím nezasielajte nám akékoľvek svoje osobné údaje, vrátane vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na webstránke uviesť svoje osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto osoby, takýto osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás.

 

VEK NA UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

 

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Z pohľadu spracúvania osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. v prípade ak ste v postavení nášho klienta, resp. Záujemcu o prihlásenie sa do vodičského kurzu.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne:

 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na nápravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať - máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

 

Právo odvolať súhlas - vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

 

Právo podať sťažnosť - ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

AKO MÁTE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÝCH VAŠICH PRÁV

 

Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa.Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu.

 

Pripravte si identifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, Vaše ID u prevádzkovateľa, používateľské meno alebo heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého Vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa Vás týkajú.

 

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Pravo dotknutej osoby namietať voči automatizovan6mu rozhodovaniu nie je možne uplatniť', pretože popisovaná činnosť' spracovania neobsahuje automatizovane rozhodovanie.

Pravo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je bezpredmetne, pretože prevádzkovateľ' spracúva osobne údaje získané od dotknutej osoby.

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

 

Naša autoškola nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou našej autoškoly. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, alebo v prípade Vášho záujmu o podrobnejšie  informácie  nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej kontaktnej osoby mailom na autoskolasmile@gmail.com alebo poštou na adresu: AUTOŠKOLA SMILE s.r.o., Tomášikova 36, 080 01 Prešov.

 

VER

 

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.