Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Kurzy pre študentov z Ukrajiny

Chceš žiť, pracovať alebo cestovať po Európe? Urob si vodičák u nás.

- pomôžeme Ti po ukrajinsky

- u nás máš aj testy v ukrajinčtine

- ukrajinsky hovoriaci inštruktor

vlajka
 

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia podľa zákona o cestnej premávka:

(1) Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

 • a) dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
 • b) má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januárakalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
 • c) dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky viac aspoň šesť mesiacov,
 • d) je zdravotne spôsobilý,
 • e) je psychicky spôsobilý (platí pre skupinu C,CE,D,DE)
 • f) podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • g) získal odbornú spôsobilosť,
 • h) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • i) nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • j) nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • k) nemá zadržaný vodičský preukaz,
 • l) nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 • m) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • n) nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
 • o) nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený,
 • p) nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny alebo podskupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny alebo podskupiny.